Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

1.3 Commissievergadering

dinsdag 27 september 2022

19:00 - 20:15
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
G.H.W. Diepenbroek (BGR), commissievoorzitter
Toelichting

Het betreft een openbare vergadering in de raadszaal van het gemeentehuis. De vergadering is live te volgen (en terug te zien) via de website van de gemeente: www.rozendaal.nl
De eindtijd is een geschatte tijd. De raadsvergadering begint direct na afloop van de commissievergadering.
Insprekers kunnen zich tot 24 uur vóór de vergadering melden bij de griffie: griffie@rozendaal.nl of via 026-3843666

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  de voorzitter opent de vergadering. Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.
  Bericht van verhindering is ontvangen van de dames Bouwman en Den Hartog en de heren Beije, Breeuwsma en Veltman.

 2. 2

  Besluit

  Mededelingen:
  Er zijn geen mededelingen.


  Ingekomen stukken

  • de heer Van den Akker over bijlage 2 bij Raadsinformatiebrief Verwerking zienswijzen en reacties RES-jaarstukken-regionale agenda (30.1). Burgemeester Weststeijn zegt toe om mee te nemen naar het AB dat de voorkeur van de raad van Rozendaal ten aanzien van de looptijd van de regionale agenda op dit moment ook voor de toekomst uitgaat naar een periode van twee in plaats van vier jaar.
 3. 3

  Besluit

  Er zijn geen opmerkingen over de besluitenlijst van 5 juli 2022.

 4. 4

  • Agendapunt 5: MOT-lijst;

  Besluit

  Agendapunt 5: MOT-lijst;
  Er zijn geen opmerkingen over de MOT-lijst.

 5. 5

  Besluit

  • De heer De Jonge over de rentevergoeding voor schatkistbankieren.
  • De heer de Jonge over de energielasten voor het gemeentehuis.
 6. 6

  Besluit

  De voorzitter schorst de vergadering.

 7. 7

  Besluit

  De voorzitter heropent de vergadering.

 8. 8

  Besluit

  Mededelingen
  Er zijn geen mededelingen.


  Ingekomen stukken:

  • Mevrouw Hupkes over bijlage 2 bij Raadsinformatiebrief nr 2 Personeelstekorten Hulp bij het huishouden (36.1).
  • Mevrouw Hupkes over de informatiebijeenkomst in Rheden inzake de ontwikkelingen in het sociaal domein in relatie tot de Raadsinformatiebrief Eindrapport Rheden Onderzoek Toegang WMO en Jeugdhulp, welke in de vergadering van 5 juli 2022 op de lijst van ingekomen stukken stond.
  • De heer Ruseler en mevrouw Jansen over de Raadsinformatiebrief Uitvoeringsdruk jeugdgezondheidszorg (29.1).
  • De heer Van Gorkum over Raadsinformatiebrief Jaarrapportage 2021 Incluzio (36.3). Wethouder Van der Pas geeft aan bij de betrokken partijen na te zullen gaan of het mogelijk is een halfjaarlijks overzicht te verstrekken analoog aan het als bijlage 2 bij deze raadsinformatiebrief gevoegde gemeentedashboard.
 9. 9

  Besluit

  Er zijn geen opmerkingen over de besluitenlijst van 5 juli 2022.

 10. 10

  Agendapunt 5: MOT-lijst

  Besluit

  Agendapunt 5: MOT-lijst
  Er zijn geen opmerkingen over de MOT-lijst.

 11. 11

  Besluit

  Er is geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

 12. 12

  Besluit

  De voorzitter schorst de vergadering.

 13. 13

  Besluit

  De voorzitter heropent de vergadering.

 14. 14

  Besluit

  Er zijn geen mededelingen en er zijn geen opmerkingen over de ingekomen stukken. .

 15. 15

  Besluit

  Er zijn geen opmerkingen over de besluitenlijst van 5 juli 2022.

 16. 16

  • Agendapunt 5: Lijst van moties en toezeggingen;
  • Agendapunt 6: Onderzoeksagenda Gebiedsuitwerkingen Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley (Deel II).
  • Agendapunt 7: Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan;
  • Agendapunt 8: Uitvoeringsagenda Rozendaal Energieneutraal 2050

  Besluit

  Agendapunt 5: Lijst van moties en toezeggingen;
  Er zijn geen opmerkingen over de MOT-lijst.


  Agendapunt 6: Onderzoeksagenda Gebiedsuitwerkingen Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley (Deel II).
  Het voorstel wordt unaniem met een positief advies doorgezonden naar de raad.


  Agendapunt 7: Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan;
  Op een vraag van de heer Van Gorkum naar de reden van een overlappingsjaar geeft wethouder Warmerdam aan dat hij schriftelijk op deze vraag terug komt.
  Vervolgens wordt het voorstel unaniem met een positief advies doorgezonden naar de raad.


  Agendapunt 8: Uitvoeringsagenda Rozendaal Energieneutraal 2050
  Besproken wordt om op korte termijn een Pannel/Klankbordgroep (een persoon per fractie) te formeren om kaders te stellen in het kader van de uitvoeringsagenda energietransitie. De griffier zal uitvraag doen wie daarvoor beschikbaar zijn en in overleg een datum voor een eerste bijeenkomst vastleggen.
  Vervolgens wordt het voorstel unaniem met een positief advies doorgezonden naar de raad.

 17. 17

  Besluit

  • De heer van Ooik inzake klachten over hondenpoep en loslopende honden. Burgemeester Weststeijn geeft aan dit te adresseren in de -Buurt aan tafel- gesprekken;
  • De heer van Ooik inzake klachten over hardrijden in de gemeente. Burgemeester Weststeijn geeft aan dit te adresseren in de gesprekken met de politie en te overwegen om dit mee te nemen bij het meerjarenveiligheidsplan.
  • De heer Ruseler over de renovatie van een fietspad in het buitengebied;
  • De heer Blokland over de stand van zaken met betrekking tot onkruidbestrijding;
  • De heer Van Gorkum over het oneigenlijke gebruik van grasperken in de gemeente. Burgemeester Weststeijn geeft aan na te zullen gaan hoe de regelgeving luidt met betrekking tot parkeren in de berm. Wethouder Warmerdam geeft aan alerter te zullen zijn op de naleving van de voorwaarden verbonden aan een vergunning, bijvoorbeeld bij het plaatsen van een container op of aan de openbare weg of ten aanzien van het deponeren van bouwmaterialen op openbare grond.
 18. 18

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering.